fbpx

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
Regulamin sklepu internetowego SKLEP MISIAK

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób sprzedaży zabawek, gier, artykułów szkolnych i innych artykułów dziecięcych oraz produktów okolicznościowych sprzedawanych przez P.W. „MISIAK” Justyna Porzucek.

Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Firma P.W. „MISIAK” Justyna Porzucek, mająca stronę internetową https://sklepmisiak.pl, wykonuje działalność w zakresie sprzedaży zabawek, gier, artykułów szkolnych i innych artykułów dziecięcych oraz produktów okolicznościowych. Firma P.W. „MISIAK” Justyna Porzucek (zwana dalej „Sprzedawcą”) prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego SKLEP MISIAK realizuje Justyna Porzucek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.W. „MISIAK” Justyna Porzucek z siedzibą przy przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 22/29 , 25-633 Kielce w woj. Świętokrzyskim, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 6572395244, oraz REGON 260782337.

3. Kontakt ze Sprzedawcą dotyczący sprzedaży i obsługi zamówień. Jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00 jak również przy pomocy poczty elektronicznej: sklepmisiak@gmail.com.

§ 2.

1. Sklep internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem jego strony internetowej https://sklepmisiak.pl/.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na swojej stronie internetowej treści reklamowych dotyczących towarów oraz usług osób trzecich.

3. Majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do domeny internetowej Sprzedawcy, strony internetowej, a także do jego nazwy, wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej i związane z tym inne prawa, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za jego zgodą, wyrażoną na piśmie. Nie dotyczy to logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sprzedawcy w celu prezentacji towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich)

4. Zabronione jest wykorzystywanie sklepu internetowego lub strony internetowej Sprzedawcy przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

§ 3.

1. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie.

2. Sprzedawca jest administratorem przekazanych mu danych osobowych Klientów i będą one przetwarzane wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych przez Sprzedawcę.

3. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

§ 4.

1. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

2. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Może on też odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec niego lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

3. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

§ 5

1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy w pamięci urządzenia końcowego Klienta.

2. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:
a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
c) statystycznym.

4. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.

Korzystanie ze sklepu internetowego
§ 6.

1. Korzystanie ze sklepu internetowego odbywa się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

2. Korzystając ze sklepu internetowego Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania sklepu internetowego i strony sklepu internetowego.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta sklepu internetowego, strony internetowej Sprzedawcy w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interesy Sprzedawcy.

4. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów sklepu internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

Zamówienia, płatność i realizacja zamówień
§ 7.

1. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży towarów.

2. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej sklepu.

3. Sprzedawca przewiduje realizację zamówienia w ciągu 3 dni roboczych.

4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.

§ 8.

1. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w sklepie internetowym zamówionego przez Klienta towaru.

2. W przypadku braku w sklepie internetowym zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn – w tym także, gdy zakup towaru od dostawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia – Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

3. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.

4. Ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena towaru zawarta na stronie Internetowej Sprzedawcy w momencie składania zamówienia przez Klienta.

§ 9.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary, jeżeli są dostępne podczas składania zamówienia:
a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w sklepie Internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w sklepie Internetowym, zaś towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy).
c. transakcja bezgotówkowa realizowana przez serwis ESERVICE na stronie https://www.eservice.pl

§ 10.

1. Zamówione towary wysyłane są do Klienta bezpośrednio za pośrednictwem dostawcy na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.

2. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

3. Sprzedawca po otrzymaniu od Klienta informacji o wyborze dokumentu zakupu towaru może wystawić fakturę tradycyjną – papierową lub fakturę elektroniczną za sprzedany towar, którą przekaże Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w formularzu zamówienia.

§ 11.

1. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy, a w szczególności, czy dostarczony towar nie uległ uszkodzeniu podczas dostawy.

2. Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

3. W przypadku nieobecności klienta pod wskazanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy – dostawca czyli firma kurierska będzie się kontaktował z klientem lub pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do sklepu internetowego przez dostawcę, sprzedawca skontaktuje się z klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie ustalając formę zwrotu płatności za zamówienie.

Wysyłka
§ 12.

1. Wszystkie zakupione u Sprzedawcy przedmioty będą wysłane do Klientów za pośrednictwem dostawcy: firmy kurierskiej. Opłata przy przedpłacie na konto jest podana podczas zakupu na stronie internetowej www.sklepmisiak.pl.

2. Przedmioty zostają dostarczone na terenie całego kraju, dokładnie do wyznaczonego przez Klienta miejsca.

3. Nie ma możliwości zakupu towaru za pobraniem. Sprzedawca dokona wysyłki towaru w ciągu 3 dni roboczych po zaksięgowaniu płatności od kupującego.

Reklamacje i gwarancje
§ 13.

1. sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za sprzedane towary do 1 roku od dnia dostawy na podstawie Art. 556 do 576 KC. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeżeli kupujący wiedział o wadzie towaru. dotyczy to zakupu produktów przecenionych, wyprzedaży i promocji na produkty niepełnowartościowe przedstawione w opisie danego produktu. Sprzedawca nie odpowiada za sprzedany towar z tytułu rękojmi w sytuacji kiedy produkt był użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcja obsługi lub w sposób nieodpowiedni , który spowodował uszkodzenie produktu.

2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. W przypadku towaru objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji (w takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy);
b. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

3. Producenci i importerzy zastrzegają sobie prawo odstąpienia od gwarancji na dany produkt również w sytuacji nieodpowiedniego użytkowania produktu przez kupującego , niezgodnie z instrukcja obsługi i przeznaczeniem produktu

§ 14.

1. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji związanych z wadami zakupionego u Sprzedawcy towaru.

2. Reklamacje należy zgłosić za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, który jest udostępniony na stronie Sprzedawcy, wysyłając wypełniony formularz reklamacyjny na adres poczty internetowej Sprzedawcy.

3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że reklamowany towar może być wadliwy Klient po otrzymaniu informacji od Sprzedawcy dostarczy reklamowany towar na adres producenta celem usunięcia przez producenta wad towaru.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca usunie wady lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na wolny od wad. Jeśli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę, Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży albo żądać obniżenia ceny.

Odpowiedzialność
§ 15.

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie. Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

Rozwiązanie umowy
§ 16.

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn.

2. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

§ 17.

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie sklepu Internetowego.

2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu.

3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą jest prawo polskie, a sądem właściwym sąd ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018?

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.